Kampen der ikke er blevet spillet.
Informationsmeddelelse fra SIF vedr. aflysning af finale.
Klub: Skovshoved Badminton
Publiceret af: Henning B. Clausen
Dato: 25-03-2016 22:22:42
Kategori: Generelt
     
Skovshoved Badminton afholdt den 24.3. et internt orienteringsmøde for medlemmer, sponsorer, spillere og tilskuere angående den aflyste finale.

Læs den informationsmeddelelse som Skovshoved Badminton har udsendt den 24.3.2016 i den anledning:

Velkommen til informationsmøde.

Som I alle ved har Badminton Danmark (BD) aflyst Guldkampen, der skulle have været spillet den 24.3.2016.
Skovshoved Badmintonafdeling (SB) er derved uforvarende blevet hvirvlet ind i en faglig strid mellem Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF) - også kaldet Spillerforeningen - og Badminton Danmark.

Striden handler om, at DEF tilbage før jul sidste år har gjort BD opmærksom på, at reglen om at Badmintonligaens spillere kun må deltage i én enkelt klubturnering uden for Europa er i strid med spillernes overenskomst.

En overenskomst der ifølge DEF selv skulle sikre en præcis opdeling af kommercielle rettigheder, således at spillerne, henholdsvis BD, bedre kan udnytte deres muligheder. Overenskomsten består af en såkaldt ”Kollektiv spilleraftale”, der fastlægger en hel række ting. F.eks. bliver der omkring den enkelte spiller hvert år udarbejdet en trænings- og turneringsplan, som med udgangspunkt i den aktuelle sæsonplan, fastlægger spillerens deltagelse i bl.a. træning på elitecenteret, turneringsdeltagelse, holdkampe etc. Denne aftale godkendes efterfølgende af Team Danmark, der årligt yder ca. 8 MDKK i tilskud til Badminton Danmarks Eliteprogram.

Men for at vende tilbage til den aktuelle strid, så har DEF i forbindelse med en genforhandling af Spilleraftalen tilsyneladende forbeholdt sig muligheden for at fremsende krav til BD om erstatning for tabt indtægt, hvis BD fremadrettet fastholdt en regulering af spillernes deltagelse i bl.a. internationale turneringer i BL – reglementet. Et krav der pr. spiller ville beløbe sig til 40 – 50.000,- USD pr. turnering, de ikke kan deltage i.
Ifølge BD blev forhandlingerne på baggrund af denne udmelding suspenderet. Og de er, som vi er oplyst, ikke afsluttet endnu.

Ifølge BD så var hensigten med reglen i BL-reglement § 16, stk. 2 ene og alene at sikre, at de bedste danske spillere prioriterer den danske badminton liga, frem for pengestærke udenlandske turneringer.

BD behandler sagen på et Hovedbestyrelsesmøde (HB) under Copenhagen Masters, den 27. december 2015.
Her bliver HB enige om, at indstille til Holdturneringsudvalget (HU), at BL § 16, stk. 2 revideres, så den ikke konflikter med Den Kollektive Spilleraftale.

Og herefter går der administrativt ”kuk i den” for BD. Et ”kuk”, der betyder, at BD kommer til at trække tæppet værk under deres egen Liga.

Således får Christinna Pedersen en meget klar godkendelse fra BD´s direktør i en mail allerede den 31.december 2015, hvori han skriver:

"Kære Christinna Jeg skal hermed blot bekræfte, at vi på HB - mødet den 27/12 diskuterede "din sag" i relation til deltagelse i IBL i relation til Badminton Ligareglementets § 16. Der var således éntydig opbakning i HB til, at du godt kan deltage i IBL, selvom du tidligere på sæsonen har deltaget i en turnering i Malaysia. Jeg finder det således utænkeligt, at en eventuel protest fra én af de øvrige Liga - klubber med baggrund i netop BL - reglements § 16 vil kunne få medhold i henholdsvis Holdturneringsudvalget, respektivt Appeludvalget. Der er således 100 % politisk opbakning til, at du godt kan rejse til Indien!
"

I samme periode, dvs. fra januar 2016, og helt frem til protesten i mandags den 21. marts 2016, har Team Skælskør-Slagelse påpeget overfor BD, at de ser et uløst problem omkring et muligt regelbrud, og at det ikke er klubberne, der skal afgøre eller behandle dette spørgsmål. Skovshoved har nemlig i mellemtiden forsøgt at få alle Ligaklubber til at acceptere, at der ses bort fra reglen, men det har TSS som den eneste klub ikke tilsluttet sig skriftligt.

Vi kan således med tydelighed konstatere at både TSS og SIF Badminton for længe siden har anmodet BD om en afklaring, uden at BD har reageret og fået løst problemet, og fået det lovmæssigt hjemlet i tide.

Den senest afgivne protest fra TSS, indgivet to dage før finaledagen, er således blot dråben, der får ”bægeret til at flyde over”.

BD prøver at klare situationen ved at hasteindkalde de to klubber med henblik på, med deres egne ord, ”at få diskuteret rammerne og betingelserne for en rimelig og acceptabel afvikling af torsdagens finalekamp”.

Det er i sagens natur dømt til at mislykkes, idet ingen af de to klubber har en ”Kinamand chance” for at rette op på BD´s fejlslagen behandling af denne sag. Det kan kun BD selv.
Og det var i korte træk det begge klubber, selvsagt ud fra hver sit udgangspunkt, sagde til BD.

BD så på mødet ingen mulighed for at træffe en hurtig afgørelse, idet denne skal ske i Holdturneringsudvalget, og en sådan afgørelse i øvrigt kan appelleres til et appeludvalg og senere til DIF.
Og de konkluderede også selv på mødet, at det ikke giver mening at spille uden en afklaring, idet man så kan risikere at kampen senere erklæres ugyldig tillige med semifinalekampene.

Fra Skovshoveds side pegede vi på muligheden for at udskyde kampen indtil en afgørelse foreligger.

Mødet slutter med at BD sagde, at de ville vende det med HB samme aften med henblik på at få taget en beslutning. Og at de ville komme med en tilbagemelding til klubberne herefter, dvs. samme aften.

Derfor var forbavselsen stor, da vi alle sammen meget kort tid efter mødet kunne læse på BD´s hjemmeside, at Guldkampen var aflyst. En beslutning BD alene havde truffet uden at melde tilbage til klubberne, som lovet.

Bemærkninger om fremtiden:

Det vi kan konstatere er, at vi desværre har et BD, der ikke i nær tilstrækkelig grad er fulgt med den professionelle udvikling, der er sket inden for Badmintonsporten i de sidste år. Og som gentagne gange tager beslutninger, der sætter badmintonspillets omdømme på spil, og sætter klubberne tilbage i arbejdet med at skabe så gode vilkår som muligt for tilskuere, spillere og sponsorer.

Pengepræmierne bliver større, og mulighederne bliver større, navnlig i udlandet, for at elitespillerne kan gøre badminton til en levevej, mens de er aktive spillere.
Derfor bliver mobilitet, fleksibilitet og klare regler et must for at spillerne skal kunne agere i både de internationale verdensturneringer som i den hjemlige liga og turneringer på dansk grund.

Som det ser ud lige nu, er der desuden mange forskellige instanser, der alle har aftaler med spillerne i forskellige former, og ofte pålægger dem bindinger, der kan være umulige at efterleve pga. modstridende regler eller interesser andetsteds fra.

For at nævne nogle af aktørerne, så er der Badmintonforbundet (BD), Team Danmark, Dansk Idrætsforbund, Spillerforeningen (DEF), Ligaforeningen, Klubberne og Sponsorerne, og naturligvis spillerne selv.

Man kan stille sig selv spørgsmålet. Hvem skal bestemme i dette sammensurium af interesseorganisationer, hvem har ”retten over” de stakkels spillere, der rejser rundt i verden, og hele tiden skal præstere topresultater. Det kan ikke besvares entydigt. Det bør der ses nærmere på, og BD bør derfor, for at følge med udviklingen og understøtte spillernes behov, etablere en professionel overbygning, der kan sørge for dette.

Hertil kommer de mange forskellige finansieringskilder, fra forbund, Team Danmark og støttemidler af forskellig art, samt sponsorer, klubber og øvrige, der lønner spillerne.

Og endelig har vi så nogle holdturneringsregler, der har udgangspunkt i de glade amatørdage, og som ikke er tilpasset en hurtig og smidig og ikke mindst forretningsbetonet afvikling af Ligakampe.

Det kræver næsten en fultidsansat hjælpetræner at holde styr på alle formalia fra holdopstillingsregler, skadesregler, reklameregler og mange flere. Hertil kommer et klagesystem, der er bagudrettet og behandler allehånde protester, der i en lind strøm tilgår BD, og bevirker bagudrettede afgørelser med fratræk af point, advarsler, bøder med meget mere. Det fjerner fokus fra det sportslige, og publikum køber ikke billetter for at se eller høre om dette.

Alle disse systemer er ved at dræne al kraft ud af de frivillige organisationer, og klubber, der yder et meget stort arbejde i den gode sports tjeneste. Det er simpelthen ikke rimeligt.
Det må være muligt at få kogt reglerne ned – så man ved, om det er på lige fod vi kæmper – når kampene sættes i gang – og med dommere, der er så veluddannet, og har de fornødne tekniske hjælpemidler, så de kan dømme kampene og godkende resultatet, når kampen er færdig. Og så resultatet står ved magt, og vi kan komme videre til næste kamp og oplevelse.

Der vil være mange argumenter for, at det ikke kan lade sig gøre, men er det eneste alternativ virkelig, at vi sender vores børn til andre aktiviteter end badminton, og så forskanser vi os bag skriveborde med jurister som bisiddere og spiller kampen med paragraffer i stedet for med fjerbolde?

Steffen Moe
Formand, Skovshoved Badmintonafdeling 

 
Skovshoved Badminton | Krøyersvej 5 A , 2930 Klampenborg | +45 39 45 01 80 | skovser@skovser.dk